Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, trainingen en overige dienstverlening van Fitfabriek De Baard. Deze worden ter hand gesteld bij aanvang van het lidmaatschap en zijn kosteloos beschikbaar op de les-/trainingslocatie.

LIDMAATSCHAP (AANGAAN, DUUR EN OPZEGGING):
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste één maand en wordt elke maand automatisch verlengd. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op opgegeven lessen/trainingen voor de aangegeven duur, prijs en dagen. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Het lidmaatschap omvat als uitgangspunt een vaste dag en tijd voor de les of training, tenzij er een lidmaatschap met zgn. onbeperkte deelname is afgesloten of er (in overleg) door Fitfabriek De Baard er een andere dag/tijd wordt toegestaan.

3. Bij opzegging dient er opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk middels een wijzigingsformulier worden gedaan bij het correspondentie adres dat is vermeld op de website van Fitfabriek De Baard (fitfabriekdebaard.nl). Opzegging dient plaats te vinden vóór de eerste dag van de maand, waarna het lidmaatschap de maand daarop zal eindigen. Tot aan het einde van het lidmaatschap kan men de lessen uiteraard blijven volgen.

Contributie (betaling, aanpassing):

4. De contributie wordt maandelijks door Fitfabriek De Baard afgeschreven per automatische incasso (SEPA automatische incasso) van de door het lid opgegeven rekening, waartoe een machtigings-formulier wordt ondertekend.

5. Bij niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook (stornering, on-voldoende saldo, etc.), zal Fitfabriek De Baard de incasso nog één maal aan de bank aanbieden. Fitfabriek De Baard wel gerechtigd, maar niet gehouden, de incasso nadien nogmaals aan de bank aan te bieden. Indien er na de tweede poging geen betaling wordt ontvangen zal er zonder nadere ingebrekestelling sprake zijn van verzuim en zullen incassokosten in rekening worden gebracht.

6. De contributie is verschuldigd gedurende het lidmaatschap, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de lessen/trainingen en/of faciliteiten. Bij verhindering wordt geen restitutie van contributie verleend.

7. Fitfabriek De Baard is gerechtigd tot tussentijdse wijziging van de contributie. Bij een dergelijke wijziging is het lid gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn van artikel 2, met dien verstande dat gedurende de resterende periode van het lidmaatschap de tot dan geldende contributie zal blijven gelden.

Risico (-aanvaarding, exoneratie):

8. Het lid is zich er van bewust dat de door Fitfabriek De Baard gegeven lessen en trainingen vechtsport/ contactsport betreffen en dat dit een verhoogd risico op letsel en/of schade met zich mee brengt. Fitfabriek De Baard zal zich inspannen deze risico’s te beperken, doch door deelname aan de lessen/trainingen aanvaard het lid dit verhoogde risico.

9. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf (en het gebruik) van deugdelijke middelen tot bescherming tegen letsel of schade, zoals o.a. scheenbeschermers en handschoenen. Fitfabriek De Baard kan desgewenst adviseren en/of bemiddelen bij de aanschaf maar neemt geen aansprake-lijkheid op zich ten aanzien van deze beschermingsmiddelen.

10. Het lid vrijwaart Fitfabriek De Baard en de voor haar werkzame instructeurs ten aanzien van schade wegens letsel of schade opgelopen tijdens, voor of na de lessen/trainingen, zowel voor zichzelf als voor aanspraken van derden, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Fitfabriek De Baard en/of haar instructeurs. In ieder geval zal de aansprakelijkheid de dekking die door de verzekeraar van Fitfabriek De Baard wordt gegeven of erkend, niet te boven gaan.

11. Fitfabriek De Baard biedt kosteloos de mogelijkheid om bezittingen als portefeuille, autosleutels, mobiele telefoons, in bewaring te geven gedurende de lessen. Niettemin is Fitfabriek De Baard niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of beschadiging van goederen van leden.

Gedragsregels:

12. Het lid is gehouden de aanwijzingen betreffende gedrag en veiligheid van instructeurs van Fitfabriek De Baard te allen tijde en nauwgezet op te volgen. Bij het veroorzaken van overlast of vertonen van ongewenst gedrag, heeft Fitfabriek De Baard – na waarschuwing – het recht het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat het lid recht heeft op enige restitutie.

13. Het lid is verplicht tot het gebruik van geschikte kleding voor de lessen/trainingen. De kleding met het Fitfabriek De Baard logo mag in beginsel ook buiten het verband van de lessen/trainingen worden gedragen, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en reputatie van Fitfabriek De Baard op welke wijze dan ook, zulks in de meest brede zin van het woord. Bij overtreding hiervan heeft Fitfabriek De Baard het recht het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat het lid recht heeft op enige restitutie.

14. Het lid is gerechtigd tot het gebruik van de faciliteiten van Fitfabriek De Baard voorafgaand en aansluitend op de les/training. Het lid dient daarbij respectvol met de ter beschikking gestelde zaken om te gaan en de ruimtes die worden gebruikt netjes achter laten.

Concurrentie:

15. Met het lidmaatschap verbindt het lid zich aan de voorwaarde om tijdens het lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaren na het einde van het lidmaatschap geen lessen en/of trainingen in vechtsport/contactsport te geven, noch zelfstandig, noch in loondienst, binnen een straal van 15 kilometer vanaf de vestiging van Fitfabriek De Baard te Apeldoorn. Bij overtreding van dit beding zal het lid een niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 25.000,=.


ALGEMENE VOORWAARDEN WEBHSHOP


Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 Fitfabriek De Baard: gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80305954 handelend onder de naam Fitfabriek De Baard.

2 website: de website van Fitfabriek De Baard, te raadplegen via fitfabriekdebaard.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Fitfabriek De Baard en/of zich geregistreerd heeft op de website.

4 overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Fitfabriek De Baard en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fitfabriek De Baard zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Fitfabriek De Baard slechts bindend, indien en voor zover deze door Fitfabriek De Baard uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1 Alle op de website en in andere van Fitfabriek De Baard afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Naast het bedrag van het product, worden er verzendkosten of verwerkingskosten in rekening gebracht.

3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Fitfabriek De Baard kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Fitfabriek De Baard afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Fitfabriek De Baard kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming overeenkomst

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Fitfabriek De Baard en het voldoen aan de daarbij door Fitfabriek De Baard gestelde voorwaarden.

2 Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fitfabriek De Baard onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Fitfabriek De Baard het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Fitfabriek De Baard kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Fitfabriek De Baard op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Fitfabriek De Baard is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

4 Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Fitfabriek De Baard daarvan in kennis te stellen, zodat Fitfabriek De Baard gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Fitfabriek De Baard is ontvangen, stuurt Fitfabriek De Baard de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Fitfabriek De Baard is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Fitfabriek De Baard.

4 Indien Fitfabriek De Baard de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Fitfabriek De Baard raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Fitfabriek De Baard is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

1 klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Fitfabriek De Baard binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Fitfabriek De Baard draagt niet de kosten voor het retourneren. De klant zal zelf de retourkosten moeten voldoen.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Fitfabriek De Baard, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Fitfabriek De Baard kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Fitfabriek De Baard bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Fitfabriek De Baard

Rijksstraatweg 155

7391 MK Twello

6 Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Fitfabriek De Baard de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij Fitfabriek De Baard aanbiedt het product zelf af te halen, mag Fitfabriek De Baard wachten met terugbetalen tot Fitfabriek De Baard het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1 klant dient betalingen aan Fitfabriek De Baard volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Fitfabriek De Baard is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Fitfabriek De Baard is gewezen op de te late betaling en Fitfabriek De Baard de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Fitfabriek De Baard gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Fitfabriek De Baard kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Fitfabriek De Baard een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

2 Fitfabriek De Baard staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Fitfabriek De Baard er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3 Een door Fitfabriek De Baard, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Fitfabriek De Baard daarvan in kennis te stellen.

5 Indien Fitfabriek De Baard de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

1 Indien klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Fitfabriek De Baard, dan kan hij bij Fitfabriek De Baard telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Fitfabriek De Baard geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Fitfabriek De Baard binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

Aansprakelijkheid

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van Fitfabriek De Baard jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer echter meer bedragen dan € 100.
3 Aansprakelijkheid van Fitfabriek De Baard jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Fitfabriek De Baard jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Fitfabriek De Baard.

5 De aansprakelijkheid van Fitfabriek De Baard jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Fitfabriek De Baard onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Fitfabriek De Baard ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fitfabriek De Baard in staat is adequaat te reageren.

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fitfabriek De Baard meldt.

7 In geval van overmacht is Fitfabriek De Baard niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Fitfabriek De Baard.

Persoonsgegevens

1 Fitfabriek De Baard verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fitfabriek De Baard gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

CONTACTGEGEVENS
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Fitfabriek De Baard

Rijksstraatweg 155

7391 MK Twello


KvK 80305954